Anduin قهرمان جدید بازی Heroes of the storm

  • توسط محمدحسین بحرانی
  • ۶ ماه قبل
  • 0

بازی محبوب Heroes of The storm در آخرین آپدیت خودش، قهرمان جدیدی را از دنیای وارکرفت، به بازی اضافه کرد. قهرمانی که اخیرا جنگ سالار گروه الاینس در بازی World Of Warcraft شده و در آخرین پچ این بازی نقش مهمی را ایفا می کند. در بررسی Anduin قهرمان جدید بازی Heroes of The Storm با گیمرشو همراه باشید.

فکر می کنم تقریبا همه علاقه مندان بازی های بلیزارد با داستان زندگی Anduin Wrynn پسر Varian Wrynn آشنا هستند. او در بازی وارکرفت نقش یک Priest را دارد و بر همین اساس در بازی Heroes Of The Storm نیز نقش Ranged Healer را ایفا می کند.

لقبپادشاه Stormwind
نقششفا دهنده (Healer)
درجه سختیمتوسط
دنیاوارکرفت
قیمت15000 طلا یا 750 الماس
تاریخ انتشار 30 آپریل 2019
نوع اتکدور زن
مقدار سلامتی (Health)1732
مقدار برگشت سلامتی(Health Regen)
نوع منبعMana
مقدار منبع 500
زره(Armor)
سرعت اتک(Attack speed)0.83
برد اتک5.5
مقدار خسارت هر اتک88.4

با هم در ادامه توانایی های این هیرو را بررسی می کنیم.

Leap of Faith

Leap of Faith

TraitLeap of FaithCooldown: 80sec
با استفاده از این ابیلیتی می توانید به سرعت یکی از یار هایتان را به مکانی که قرار دارید بکشید، در طول کشیده شدن یارتان، اتک دادن به او یا اسپل زدن بر او ممکن نخواهد بود. یا به عبارتی در طول کشیده شدن یارتان او Unstoppable دریافت خواهد کرد.
Flash Heal

Flash Heal

Basic AbilityFlash HealCost: 30mana
Cooldown: 4sec
اجرا شدن این مهارت به 0.75 ثانیه کست کردن احتیاج دارد، پس از این زمان به یاری که تارگت کرده اید در حالت پایه 260 واحد سلامتی داده می شود.
Divine Star

Divine Star

Basic AbilityDivine StarCost: 45mana
Cooldown: 9sec
با استفاده کردن از این اسپل یک نور به سمت دشمن می رود و 140 دمیج به آنان وارد می کند و سپس به سمت آندوین بر می گردد و یار هایش را در یک فاصله بزرگ به مقدار 130 واحد در حالت پایه شفا می دهد. به ازای هر دشمنی که این نور با او برخورد کند 25% به این مقدار هیل(Heal) اضافه می شود.
Chastise

Chastise

Basic AbilityChastiseCost: 40mana
Cooldown: 10sec
این اسپل یک حلقه ی نورانی به جلو پرتاب می کند که با اولین دشمنی که سر راه آن قرار گیرد برخورد می کند و به او به صورت پایه 145 دمیج وارد می کند و او را برای 1.25 ثانیه به دام می اندازد.(Root)
Holy Word

Holy Word

Heroic AbilityHoly WordCost: 70mana
Cooldown: 80sec
بعد از 0.5 ثانیه این اسپل به مدت 3 ثانیه چنل می شود، در طول این مدت یاران شما که در محدوده این اسپل هستند به اندازه 25 درصد کل سلامتی شان، Heal می شوند و همچنین تحت حفاظت خواهند بود.(Protect دریافت خواهند کرد)
Lightbomb

Lightbomb

Heroic AbilityLightbombCost: 70mana
Cooldown: 60sec
این اسپل را باید بر روی یکی از هیرو های خودی استفاده کنید، این اسپل بافی بر روی یکی از هیرو های خودی می اندازد که بعد از 1.5 ثانیه منفجر می شود و به تمام دشمنانی که در محدوده آن هستند به طور پایه 150 دمیج می دهد و آن ها را به مدت 1.25 ثانیه Stun می کند. همچنین به ازای هر دشمنی که این دمیج را دریافت می کند، هیرو خودی به طور پایه مقدار 140 واحد Shield دریافت می کند که 5 ثانیه دوام خواهد آورد.

تلنت های این هیرو نیز به شرح زیر است:

تلنت های لول 1
Renew

Renewاین تلنت باعث می شود تا Basic Attack هایی که علیه هیرو های دشمن می زنید، لول Flash Heal شما را قوی تر کند. مقدار 115 هیل اضافه در طول 5 ثانیه می دهد.
Pursued by Grace

Pursued by Graceدمیج دادن به هیرو های دشمن باعث می شود، هیروی خودی که در نزدیکی آندوین قرار دارد و کمترین مقدار سلامتی را نسبت به سایرین دارد به طور پایه به مقدار 28 واحد Heal شود.
Bold Strategy

Bold Strategyآندوین هر دو تلنت دیگر لول 1 را دریافت می کند ولی در ازای آن یک ثانیه به Cooldown لول Flash Heal او اضافه می شود.
تلنت های لول 4
Moral Compass

Moral CompassDivine Star به دو هیروی دشمن که در نزدیکی نوک لول باشند، Basic Attack به مقدار 70 درصد دمیجش وارد می کند.
Holy Reach

Holy Reachبعد از اینکه اسپل Chastise با یک دشمن برخورد کرد، Basic Attack بعدی هیروی Anduin به مقدار 50 درصد برد و دمیج بیشتری خواهد داشت و همچنین هیرو های خودی که در نزدیکی آندوین قرار دارند در حالت پایه به مقدار 90 واحد Heal می شوند.
Inner Fire

Inner Fireاین تلنت باعث می شود اتک اسپید شما 20 درصد و برد اتک پایه شما 15 درصد افزایش یابد.
تلنت های لول 7
Binding Heal

Binding Healزمانی که اسپل Flash Heal را بر یکی از یار های خودی کست می کنید خودتان نیز به طور پایه به مقدار 80 واحد Heal دریافت می کنید.
Power World: Shield

Power World: Shield
اگر اسپل Divine Star شما به یک دشمن برخورد کند، شیلدی دریافت خواهید کرد که در حالت پایه 165 دمیج را جذب می کند و 4 ثانیه دوام خواهد آورد.
Blessed Recovery

Blessed Recoveryاگر آندوین در یک لحظه 8 درصد از کل سلامتی اش را از دست دهد، طی 3 ثانیه به مقدار 15 درصد کل سلامتی اش Heal می شود. این ابیلیتی 10 ثانیه Cooldown خواهد داشت.
تلنت های لول 10
Holy Word: Salvation

Holy Word: Salvationبعد از 0.5 ثانیه این اسپل به مدت 3 ثانیه چنل می شود، در طول این مدت یاران شما که در محدوده این اسپل هستند به اندازه 25 درصد کل سلامتی شان، Heal می شوند و همچنین تحت حفاظت خواهند بود.(Protect دریافت خواهند کرد.)
Lightbomb

Lightbombاین اسپل را باید بر روی یکی از هیرو های خودی استفاده کنید، این اسپل بافی بر روی یکی از هیرو های خودی می اندازد که بعد از 1.5 ثانیه منفجر می شود و به تمام دشمنانی که در محدوده آن هستند به طور پایه 150 دمیج می دهد و آن ها را به مدت 1.25 ثانیه Stun می کند. همچنین به ازای هر دشمنی که این دمیج را دریافت می کند، هیرو خودی به طور پایه مقدار 140 واحد Shield دریافت می کند که 5 ثانیه دوام خواهد آورد.
تلنت های لول 13
Speed of the Pious

Speed of the Pious
زمانی که اسپل Divine Star در حال حرکت است، شما 30 درصد Movement Speed دریافت خواهید کرد.
Enchanted Boots - Lion's Speed

Enchanted Boots - Lion's Speed

این تلنت به شما 5 درصد Movement Speed اضافه می دهد و اگر اسپل Leap of Faith شما در دسترس باشد، این مقدار سه برابر می شود.
Push Foward!

Push Foward!این تلنت باعث می شود، به ازای دمیج دادن به هیرو های دشمن 3% Movement Speed برای 6 ثانیه دریافت کنید. این مقدار تا 15 درصد قابلیت استک شدن دارد.
تلنت های لول 16
Evenhanded Blessings

Evenhanded Blessingsاگر اسپل Flash Heal را بر شخصی جز آخرین نفری که این اسپل را بر او استفاده کرده اید، استفاده کنید، 40% از Cooldwon آن کاسته می شود.
Holy Nova

Holy Novaزمانی که اسپل Divine Star دوباره به آندوین بر می گردد، مجددا منفجر می شود و به طور پایه 100 دمیج به دشمنان نزدیک وارد می کند و یار های خودی نزدیک نیز مقدار 100 هیل دریافت می کنند.
Inner Focus

Inner Focusدقت کنید که این تلنت اکتیو است.
این تلنت به شکل یک اسپل در خواهد آمد که با استفاده کردن از آن Cooldown اسپل Flash Heal ریست می شود و همچنین مقدار هیل بعدی آن 40 درصد افزایش می یابد.
این لول 20 ثانیه Cooldown خواهد داشت.
البته اگر Divine Star شما با هیرو های دشمن برخورد کند، 10 ثانیه از Cooldown آن کم خواهد شد.
Lightwell

Lightwellدقت کنید که این اسپل اکتیو است. با استفاده کردن از این اسپل یک حلقه ی نورانی نمایان خواهد شد که یکی از یاران خودی را که در محدوده آن قرار داشته باشد، به طور پایه به مقدار 75 واحد هیل می کند. این حلقه تنها زمانی از بین می رود که 10 بار هیل دهد یا دوباره آن را کست کنید.
Cooldown این اسپل 70 ثانیه است.
به ازای هر بار که یکی از یاران خودی را هیل دهید، 1 ثانیه از Cooldown آن کسر خواهد شد.
تلنت های لول 20
Light of Stormwind

Light of Stormwindمقدار هیل اسپل Holy Word: Salvation، تا 30 درصد کل مقدار سلامتی افزایش می یابد و همچنین در زمان پایان یافتن این اسپل همه ی یاران خودی که در محدوده آن هستند مقدار 40% Movement Speed برای 3 ثانیه دریافت خواهند کرد.
Glyph of Faith

Glyph of Faithاسپل Leap of Faith از این به بعد 2 شارژ خواهد داشت.
Varian's Legacy

Varian's Legacyاتک پایه شما یک باف سوزان بر دشمن شما می اندازد که به طور پایه مقدار 87 دمیج طی سه ثانیه به او وارد خواهد کرد و به میزان 50% دمیج داده شده شما هیل دریافت خواهید کرد.
Desperate Prayer

Desperate Prayerدقت کنید که این تلنت اکتیو خواهد بود.
با استفاده کردن از این اسپل می توانید در حالت پایه 540 واحد یکی از یاران خودی یا خودتان را هیل دهید ولی به مدت 2 ثانیه زانو خواهید زد و قادر به انجام هیچ کاری نخواهید بود.همچنین پس از استفاده از این اسپل، Cooldown اسپل Flash Heal ده ثانیه خواهد شد.

 

و در نهایت اگر بخواهیم مزایا و معایب این هیرو را به طور خلاصه بشماریم باید موارد زیر اشاره کنیم.

مزایا:

به طور مداوم و پایدار می توانید به یاران خودی Heal دهید.

توانایی نجات دادن هیرو های خودی را در شرایط سخت خواهید داشت.

معایب:

این هیرو تحرک و پویایی چندانی ندارد.

هیل های این هیرو اکثرا با تاخیر مواجه هستند.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *